Union Library Management - Version 6.2::l::Union Library Management - Version 6.2
Union Library Management - v6.2
Union Library Management - v6.2
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 16 รายการ
 ค้นหา คำสำคัญ กาญจนาภิเษก
ผลการค้นหา เลขเรียก
การพัฒนาหุ่มจำลองฝึกทักษะการกดนวดชนิดยางพาราสำหรับนักศึกษากา..
   วินัย สยอรวรรณ / 2560
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บทความ 
ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการฉีดอินซูลินด้วยตนเองในผู้ที่เป็นเบ..
   ชนมน เจนจิรวัฒน์ / 2561
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บทความ 
วจ.การประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานในรายวิชาฝึกปฏิบัติงานในรายวิ..
   วินัย สยอวรรณ / 2551
   งานวิจัย ที่ วิจัย(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
1538
ว619ก 2551 
วจ.การประเมินผลภาพรวมตลอดหลักสูตรและติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษ..
    / 2551
   งานวิจัย ที่ วิจัย(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
1456
ส691ก 2551 
วจ.การประเมินผลภาพรวมตลอดหลักสูตรและติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษ..
    / 2551
   งานวิจัย ที่ วิจัย(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
1453
ส691ก 2551 
วจ.การประเมินผลภาพรวมตลอดหลักสูตรและติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษ..
    / 2551
   งานวิจัย ที่ วิจัย(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
1450
ส691ก 2551 
วจ.การประเมินผลหลักสูตรรายชั้นปี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2547..
    / 2550
   งานวิจัย ที่ วิจัย(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
1454
ส691ก 2550 
วจ.การประเมินผลหลักสูตรรายชั้นปี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2547..
    / 2550
   งานวิจัย ที่ วิจัย(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
1451
ส691ก 2550 
วจ.การประเมินผลหลักสูตรรายชั้นปี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2547..
    / 2551
   งานวิจัย ที่ วิจัย(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
1448
ส691ก 2551 
วจ.การประเมินผลหลักสูตรรายชั้นปี ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2548..
    / 2550
   งานวิจัย ที่ วิจัย(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
1455
ส691ก 2550 
วจ.การประเมินผลหลักสูตรรายชั้นปี ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2548..
    / 2550
   งานวิจัย ที่ วิจัย(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
1452
ส691ก 2550 
วจ.การประเมินผลหลักสูตรรายชั้นปี ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2548..
    / 2551
   งานวิจัย ที่ วิจัย(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
1449
ส691ก 2551 
วจ.การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาการแพทย์แผน..
   วินัย สยอวรรณ / 2549
   งานวิจัย ที่ วิจัย(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
1136
ว619ก 2549 
วจ.การใช้การจัดการความรู้เพื่อป้องกันโรค Metabolic syndrome ..
   บังอร ดวงรัตน์ / 2551
   งานวิจัย ที่ วิจัย(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
1553
บ248ก 2551 
จรีย์ สอิ้ง, วาสนา กรุดไทย, กัณทิมา เนียมศิริ และ สุวัฒนา..
   จรีย์ สอิ้ง / 2550
   งานวิจัย ที่ วิจัย(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
1239
จ168ค 2550 
วจ.ทัศนคติต่อบริการทางเพศและพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อการติด..
   บังอร ดวงรัตน์ / 2551
   งานวิจัย ที่ วิจัย(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
1537
บ248ท 2551 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 16/16 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.