Union Library Management - Version 6.2::l::Union Library Management - Version 6.2
Union Library Management - v6.2
Union Library Management - v6.2
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 167 รายการ
 ค้นหา คำสำคัญ หนังสือ
ผลการค้นหา เลขเรียก
สุขศึกษากับโรคความดันโลหิตสูง : การทบทวนองค์ความรู้สถานการณ์..
   ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ / 2542
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WG340
ช329ส 2542 
หนังสือรวบรวมบทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี / 2541
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
658.5
ส691ห 2541 
เทคนิคการเขียนและผลิตตำรา
   ปรีชา ช้างขวัญยืน / 2542
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
808.066
ท591 2542 
การเขียนสื่อการเรียนการสอน
   จินตนา ใบกาซูยี
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
"
808
จ482ก มปป." 
กฎ ก.พ. พร้อมด้วยระเบียบ ก.พ. หนังสือเวียน ก.พ. และพระราชบัญ..
   สำนักงาน ก.พ. / 2534
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
348
ส691ก
2534 
การคิดเชิงกลยุทธ์ / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
   เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ / 2546
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
153.42
ก768ก 2546 
การคิดเชิงบูรณาการ = Integrative thinking
   " เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ / 2549
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
153.42
ก768ก 2549 
การคิดเชิงประยุกต์ = Applicative thinking
   เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ / 2546
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
153.42
ก768ก 2546 
การคิดเชิงประยุกต์ = Applicative thinking
   เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ / 2549
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
153.42
ก768ก 2549 
การคิดเชิงมโนทัศน์ = Conceptual thinking
   เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ / 2546
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
153.42
ก768ก 2546 
การคิดเชิงวิพากษ์ =Critical thinking
   เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ / 2546
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
153.42
ก768ก 2546 
การคิดเชิงวิเคราะห์ = Analytical thinking
   เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ / 2546
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
153.42
ก768ก 2546 
การคิดเชิงสร้างสรรค์
   เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ / 2545
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
153.42
ก768ก 2545 
การคิดเชิงเปรียบเทียบ = Comparative thinking
   เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ / 2545
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
153.42
ก768ก 2545 
การเก็บหนังสือราชการ
   สุภรณ์ ประดับแก้ว / 2530
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
348.593
ส834ก 2530 
การเขียนเอกสารสำนักงาน
   ประภัสสร ภัทรนาวิก / 2545
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
808.4
ป338ก 2545 
108 เทคนิคสร้างสรรค์ภาพ เล่ม 1
    / 2544
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
770
ป412ห 2544 ล.1 
120 ปี มหิดลอดุลยเดช = 120 years of Prince Mahidol
   สรรใจ แสงวิเชียร, บรรณาธิการ / 2555
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
920
ห159 2555 
20 ปี แห่งความสำเร็จ 20 ปี แห่งความภูมิใจ = 20 years ofsucce..
    / 2553
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ทล
ม246ย 2553 
45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ = The 45Thann..
    / 2561
   หนังสือ ที่ กฎหมายและบริหาร(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY19
ส733 2561 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [9]   [แสดง 20/167 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.