Union Library Management - Version 6.2::l::Union Library Management - Version 6.2
Union Library Management - v6.2
Union Library Management - v6.2
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 237 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง กระทรวงสาธารณสุข
ผลการค้นหา เลขเรียก
คู่มือการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ด้วยการแพทย์แผ..
   รัษฎาวัลย์ โพธิขันธ์ / 2555
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
"" 
10 แนวทางสร้างสุขภาพ : พฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามสุขบัญญัติแห่..
   ศรีวงศ์ หะวานนท์ / 2545
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

613
ศ245ส 2545 
108 ความคิดเพื่อโรงพยาบาลชุมชน
   สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ / 2548
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WX100
ส834ค 2548 
CD.การประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้ง..
    / 2561
   ซีดีสื่อการเรียนการสอน ที่ ห้องสื่อโสตทัศน์(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
พท. 
CD.รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพโดยพยาบาลผู้จัดการสุขภาพชุมชน
   กาญจนา จันทร์ไทย, บรรณาธิการ / 2557
   ซีดีสื่อการเรียนการสอน ที่ ห้องสื่อโสตทัศน์(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WX153
ร719 2557 
Conference report trans pacific partnership: impact on Thail..
    / 2560
   หนังสือ ที่ อนามัยชุมชน(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
W76
ผ931 2560 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกันการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครร..
   สมใจ ศิระกลม, บรรณาธิการ / 2556
   การพยาบาล ที่ กฎหมายและบริหาร(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 15 ไอเทม)
WY32
ก117 2556 
กฎหมายสาธารณสุข = Public health laws
   ธวัชชัย สัตยสมบูรณ์ / 2542
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
WA32
ก118 2542 
กรณีตัวอย่างการจัดการความรู้ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
   พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ / 2551
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
658
พ242ก 2551 
กระบวนการดำเนินงานสุขศึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพกรณี : Hea..
   สมทรง รักษ์เผ่า / 2540
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WA590
ส251ก 2540 
กายวิภาคศาสตร์
    / 2551
   หนังสือ ที่ วิทยาศาสตร์(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
QS4
ค121ก 2551 
การกระจายภาระงานและความต้องการอัตรากำลังพยาบาลของโรงพยาบาลใน..
   กฤษดา แสวงดี / 2557
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
610.73
ก284 2557 
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) พ.ศ. 25..
   เกวลิน ชื่นเจริญสุข / 2560
   หนังสือ ที่ อนามัยชุมชน(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WA540.3
ก441 2560 
การจัดการงานวิจัยภาคประชาชน
    / 2547
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
001.4
อ-ก 2547 
การจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพ : ยุทธวิธีในการปฏิรูประบบสุขภาพ
    / 2547
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WA 20.5
อ-ก 2547 
การตรวจทางห้องปฏิบัติการการวิเคราะห์และแปลผลสำหรับพยาบาลเวชป..
   จิดาภา เรือนใจมั่น / 2562
   หนังสือ ที่ วิทยาศาสตร์(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
QY25
จ391ก 2562 
การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ
   ยุพิน อสิกัน / 2542
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WB 537
ย421ก 2542 
การนวดไทยแบบราชสำนัก. สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์กระทร..
   กัญจนา ดีวิเศษ / 2542
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WB 537
ก382ก 2542 
การบริหารการพยาบาล
    / 2533
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
WY 105
ค127ก 2533 
การบำบัดทางการพยาบาล
    / 2539
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY 100
ค127ก 2539 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [12]   [แสดง 20/237 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.