Union Library Management - Version 6.2::l::Union Library Management - Version 6.2
Union Library Management - v6.2
Union Library Management - v6.2
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 25 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น
ผลการค้นหา เลขเรียก
กระบวนการพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพสามเณร โรงเรียนสมเด็จพระพุท..
   พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น / 2562
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บทความ 
การตัดสินใจในการตั้งครรภ์ต่อในวัยรุ่นไทย : การวิจัยแบบปรากฎก..
   ชุลีพร พรห์ม / 2563
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บทความ 
การปฏิบัติการดูแลทารกแรกเกิดและสมรรถนะแห่งตนของมารดา ชาวบังค..
   บิวตี้ อาคเคอร์ / 2563
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บทความ 
การปฏิบัติของพยาบาลและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการดูแลเพื่อส่งเส..
   ดลก์พร มาตยาบุญ / 2559
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บทความ 
การพยาบาลเด็กเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
   พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น / 2560
   การพยาบาล ที่ กุมารเวชฯ(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WS113
พ722ก 2560 
การพยาบาลเด็กเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
   พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น / 2561
   การพยาบาล ที่ กุมารเวชฯ(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 20 ไอเทม)
WS113
พ722ก 2561 
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
   พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น / 2563
   การพยาบาล ที่ กุมารเวชฯ(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 20 ไอเทม)
WS100.2
ก493
2563 
การพัฒนาแบบวัดความปวดทางคลินิกสำหรับทารกเกิดก่อนกำหนด
   พัชรี วรกิจพูนผล / 2561
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บทความ 
การพัฒนาแผนการดูแลทางคลินิกสำหรับการป้องกันและควบคุมการแพร่ก..
   ณัฐวิภา บุญเกิดรัมย์ / 2563
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บทความ 
การมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลทารกแรกเกิดตัวเหลืองที่ได้รับก..
   จารุพิศ สุภาภรณ์ / 2562
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บทความ 
การมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลเด็กทารกเกิดก่อนกำหนดในหออภิบา..
   ปราณี ผลอนันต์ / 2562
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บทความ 
การสร้างเสริมสุขภาพเด็กทุกช่วงวัย
   พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, บรรณาธิการ / 2555
   หนังสือ ที่ กุมารเวชฯ(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
WS113
พ722ก 2555 
การสร้างเสริมสุขภาพเด็ก
   นิตยา ไทยาภิรมย์ / 2554
   หนังสือ ที่ กุมารเวชฯ(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WS100
น577ก 2554 ล.1 
ปัจจัยทำนายการให้นมมารดาของมารดาทารกเกิดก่อนกำหนด
   สุทธิตา อ่อนละออ / 2559
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บทความ 
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมมารดาดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดแ..
   เกศินี คันธวงศา / 2561
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บทความ 
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้สุขศึกษาของพยาบาลแก่มารดาเพื่อส่..
   เกสรา ศรีพิชญาการ / 2561
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บทความ 
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติของบิดาเกี่ยวกับการเลี้ยงบุตรด้..
   ลาวัลย์ ทาวิทะ / 2560
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บทความ 
ผลของการกระตุ้นการดูดกลืนต่อพฤติกรรมการดูดนมมารดาของทารกเกิด..
   ศศิธร กิ่งนาละ / 2560
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บทความ 
ผลของการสวมหมวกลดระดับเสียงต่อระยะหลับตื่นของทารกเกิดก่อนกำห..
   ศลิษา โกดยี่ / 2563
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บทความ 
ผลของการอบรมการสื่อสารเพื่อพัฒนาพฤติกรรมและสังคมต่อความรู้แล..
   พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บทความ 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 20/25 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.