Union Library Management - Version 6.2::l::Union Library Management - Version 6.2
Union Library Management - v6.2
Union Library Management - v6.2
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 24 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง มาลี เอื้ออำนวย
ผลการค้นหา เลขเรียก
การดูแลของมารดาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมพัฒนาการขอ..
   มะลิวรรณ สุตาลังกา / 2562
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บทความ 
การปฏิบัติการดูแลทารกแรกเกิดและสมรรถนะแห่งตนของมารดา ชาวบังค..
   บิวตี้ อาคเคอร์ / 2563
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บทความ 
การปฏิบัติการวางแผนจำหน่ายทารกเกิดก่อนกำหนดในหอผู้ป่วยหนักทา..
   สิรารักษ์ ศรีมาลา / 2562
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บทความ 
การปฏิบัติของพยาบาลและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการดูแลเพื่อส่งเส..
   ดลก์พร มาตยาบุญ / 2559
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บทความ 
การพยาบาลเด็ก
   มาลี เอื้ออำนวย / 2556
   การพยาบาล ที่ กุมารเวชฯ(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WS100.2
ม511ก 2556 ล.1 
การพยาบาลเด็ก
   มาลี เอื้ออำนวย, บรรณาธิการ / 2551
   การพยาบาล ที่ กุมารเวชฯ(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 11 ไอเทม)
WS100.2
ม511ก 2551 ล.1 
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การควบคุมอาหารสำหรั..
   พัชราภรณ์ อารีย์ / 2562
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บทความ 
การมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลทารกแรกเกิดตัวเหลืองที่ได้รับก..
   จารุพิศ สุภาภรณ์ / 2562
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บทความ 
ความรู้และการปฏิบัติของผู้ดูแลหลักเพื่อการส่งเสริมความฉลาดทา..
   จันท์พิมพ์ สารากร / 2563
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บทความ 
ประสิทธิผลของการสอนทบทวนโดยคอมพิเตอร์ช่วยสอนเรื่องการควบคุมอ..
   พัชราภรณ์ อารีย์ / 2558
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บทความ 
ปัจจัยทำนายการให้นมมารดาของมารดาทารกเกิดก่อนกำหนด
   สุทธิตา อ่อนละออ / 2559
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บทความ 
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมมารดาดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดแ..
   เกศินี คันธวงศา / 2561
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บทความ 
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติของบิดาเกี่ยวกับการเลี้ยงบุตรด้..
   ลาวัลย์ ทาวิทะ / 2560
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บทความ 
ผลของการกระตุ้นการดูดกลืนต่อพฤติกรรมการดูดนมมารดาของทารกเกิด..
   ศศิธร กิ่งนาละ / 2560
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บทความ 
ผลของการสวมหมวกพลาสติกต่ออุณหภูมิกายของทารกเกิดก่อนกำหนดขณะใ..
   วลัยพรรณ โชตวรพันธุ์ / 2563
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บทความ 
ผลของการสวมหมวกลดระดับเสียงต่อระยะหลับตื่นของทารกเกิดก่อนกำห..
   ศลิษา โกดยี่ / 2563
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บทความ 
ผลของการห่อตัวต่อระยะการนอนหลับของทารกเกิดก่อนกำหนด
   พัณณ์ชิตา ดวงคิด / 2562
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บทความ 
ผลของการอบรมการสื่อสารเพื่อพัฒนาพฤติกรรมและสังคมต่อความรู้แล..
   พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บทความ 
ผลของการโคชต่อการคงไว้ซึ่งน้ำนมมารดาของมารดาทารกเกิดก่อนกำหนด
   วิภาจารี แก้วนิล / 2562
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บทความ 
ผลของการโค้ชต่อการปฏิบัติของพยาบาลในการจัดท่านอนทารกเกิดก่อน..
   ธิติมา แปงสุข / 2563
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บทความ 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 20/24 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.