Union Library Management - Version 6.2::l::Union Library Management - Version 6.2
Union Library Management - v6.2
Union Library Management - v6.2
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 13 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง เกสรา ศรีพิชญาการ
ผลการค้นหา เลขเรียก
การตัดสินใจในการตั้งครรภ์ต่อในวัยรุ่นไทย : การวิจัยแบบปรากฎก..
   ชุลีพร พรห์ม / 2563
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บทความ 
การพยาบาลผู้คลอดที่มีการคลอดยาก
   เกสรา ศรีพิชญาการ / 2537
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WY 157
ก822ก 2537 
การพยาบาลสตรีที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว : Nursi..
   เกสรา ศรีพิชญาการ / 2558
   การพยาบาล ที่ สูติศาสตร์(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WP322
ก822ก 2558 
การพยาบาลหญิงที่มีการเจ็บครรภ์และคลอดก่อนกำหนด
   เกสรา ศรีพิชญาการ / 2543
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WY 157
ก815ก 2543 
การรับรู้ของบิดามารดาในภาคเหนือของไทยเกี่ยวกับพัฒนาการของทาร..
   เกสรา ศรีพิชญาการ / 2563
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บทความ 
ความรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับอาหารปลอดภัยในสตรีตั้งครรภ์
   วายุรี ลำโป / 2561
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บทความ 
ปัจจัยของการกล้าแสดงออกในสิทธิทางเพศในสตรีวัยผู้ใหญ่ตอนต้น
   เกสรา ศรีพิชญาการ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บทความ 
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้สุขศึกษาของพยาบาลแก่มารดาเพื่อส่..
   เกสรา ศรีพิชญาการ / 2561
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บทความ 
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องหรือปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมรุนแรงของ..
   พิลาสลักษณ์ อะหลี / 2562
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บทความ 
ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลในการให้สุขศึกษามารดาเกี่ยวกับ..
   เกสรา ศรีพิชญาการ / 2560
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บทความ 
ภาวะสุขภาพจิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในแรงงานสตรีข้ามชาติ
   หทัยชนก เผ่าวิริยะ / 2563
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บทความ 
สาระหลักทางการพยาบาลมารดาทารกแรกเกิดและการผดุงครรภ์เล่มที่ 2..
   จันทรรัตน์ เจริญสันติ / 2557
   การพยาบาล ที่ สูติศาสตร์(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 20 ไอเทม)
WQ200
จ275ส 2557 ล.2 
เมตตามรณะกับบทบาทพยาบาล
   เกสรา ศรีพิชญาการ / 2540
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY85
ก822ม 2540 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 13/13 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.