Union Library Management - Version 6.2::l::Union Library Management - Version 6.2
Union Library Management - v6.2
Union Library Management - v6.2
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 21 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง สถาบันพระบรมราชชนก
ผลการค้นหา เลขเรียก
CD.Presentation Praboromarajchanok Institute / สถาบันพระบรมร..
   สถาบันพระบรมราชชนก / 2558
   ซีดีสื่อการเรียนการสอน ที่ ห้องสื่อโสตทัศน์(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
พท. 
CD.รายงานประจำปี 2558 สถาบันพระบรมราชชนก
   สถาบันพระบรมราชชนก / 2559
   ซีดีสื่อการเรียนการสอน ที่ ห้องสื่อโสตทัศน์(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
พท. 
CD.วีดีทัศน์แนะนำสถาบันพระบรมราชชนก / สถาบันพระบรมราชชนก
   สถาบันพระบรมราชชนก / 2558
   ซีดีสื่อการเรียนการสอน ที่ ห้องสื่อโสตทัศน์(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
พท. 
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ฉบับปรัปบรุง)
   ฉวีวรรณ สัตยธรรม, บรรณาธิการ / 2562
   การพยาบาล ที่ จิตเวชฯ(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    มี 4 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 5 ไอเทม)
WM100.2
ฉ179ก 2562 ล.1 
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่มที่ 2
   ฉวีวรรณ สัตยธรรม, บรรณาธิการ / 2558
   การพยาบาล ที่ จิตเวชฯ(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 12 ไอเทม)
WM100.2 ฉ179ก ล.2 
การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1
   วรรณรัตน์ จงเจริญยานนท์, บรรณาธิการ / 2561
   การพยาบาล ที่ สูติศาสตร์(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WQ100.2
ว256ก 2561 ล.1 
การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1
   วรรณรัตน์ จงเจริญยานนท์, บรรณาธิการ / 2562
   การพยาบาล ที่ สูติศาสตร์(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    มี 14 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 15 ไอเทม)
WQ100.2
ว256ก 2562 ล.1 
การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2
   มณีภรณ์ โสมานุสรณ์, บรรณาธิการ / 2562
   การพยาบาล ที่ สูติศาสตร์(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    มี 9 พร้อมให้บริการ และ 6 ไอเทมถูกยืม (มี 15 ไอเทม)
WQ100.2
ม134ก 2562 ล.2 
การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2
   มณีภรณ์ โสมานุสรณ์, บรรณาธิการ / 2561
   การพยาบาล ที่ สูติศาสตร์(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WQ100.2
ม134ก 2561 ล.2 
การพยาบาลในระยะคลอด
   ชญาภรณ์ เอกธรรมสุทธิ์ / 2562
   การพยาบาล ที่ สูติศาสตร์(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WQ300.2
ช112ก 2562 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของอาจารย์วิทยาลัยสังกัด..
   สุกิจ ทองพิลา / 2560
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บทความ 
คู่มือครูในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักสำหรับวิทย..
   ปัทมา ทองสม / 2558
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 8 ไอเทม)
371.102
ค127ค 2558 
วจ.การประเมินสมรรถนะความเป็นครูของอาจารย์ในวิทยาลัย สังกัดสถ..
   มณฑาทิพย์ ไชยศักด์ / 2549
   งานวิจัย ที่ วิจัย(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
1231
ม122ก 2549 
วจ.การประเมินโครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านสุขภาพขอ..
   อัญชลีพร อมาตยกุล
   งานวิจัย ที่ วิจัย(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
1953
อ-ก 255? 
วจ.การศึกษาและพัฒนาโครงสร้างสถาบันพระบรมราชชนก
   วิจิตร ศรีสอ้าน / 2549
   งานวิจัย ที่ วิจัย(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
1962
ว523ก 2549 
วจ.การศึกษาและพัฒนาโครงสร้างสถาบันพระบรมราชชนก
   สมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา / 2549
   งานวิจัย ที่ วิจัย(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
1144
ส293ก 2549 
วจ.บทบาท ภาระงาน และปัญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขใ..
   อัญชลี อินทนนท์
   งานวิจัย ที่ วิจัย(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
847
อ525บ 255? 
วจ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรของสถาบันพระบรมราชชนก / พรชุลี อ..
   พรชุลี อาชวอำรุง / 2546
   งานวิจัย ที่ วิจัย(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
721
พ235ย 2546 
วจ.รูปแบบการบริหารสถาบันพระบรมราชชนกในกำกับ กระทรวงสาธารณสุข
   พจนา ปิยะปกรณ์ชัย / 2548
   งานวิจัย ที่ วิจัย(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
1016
พ172ร 2548 
วารสารการพยาบาลและการศึกษา = Journal of nusring and education
   วารสาร ที่ วารสาร(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 28 ไอเทม)
SERIALS 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 20/21 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.