Union Library Management - Version 6.2::l::Union Library Management - Version 6.2
Union Library Management - v6.2
Union Library Management - v6.2
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 457 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง กุมารเวชศาสตร์
ผลการค้นหา เลขเรียก
การพยาบาลเด็กโรคหัวใจ
   สุทธิลักษณ์ ตั้งกุลบริบูรณ์ / 2539
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS 290.2
ส776ก 2539 
การพยาบาลเด็กโรคเยื้อหุ้มสมองอักเสบ : ที่ภาวะผิดปกติของระบบป..
   กัญญา ประสานนาม / 2539
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS 200
ก38ก 2539 
การพยาบาลเพื่อจัดการความปวดในเด็กที่ได้รับการผ่าตัดและถูกจำก..
   วันธณี วิรุฬห์พานิช / 2561
   การพยาบาล ที่ กุมารเวชฯ(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WS100.2
ว433ก 2561 
การพยาบาลเพื่อจัดการความปวดในเด็กที่ได้รับผ่าตัดและถูกจำกัดก..
   วันธณี วิรุฬห์พานิช / 2561
   การพยาบาล ที่ กุมารเวชฯ(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WS100.2
ว431ก 2561 
การพยาบาลเพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย
   ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร / 2545
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
WS 440
ล118ก 2545 
การพยาบาลเพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย
   ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร / 2546
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 12 ไอเทม)
WS 440
ล118ก 2546 
การพยาบาลโดยให้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางในเด็กที่ป่วยเป็นโรคมะเร..
   ทัศนีย์ อรรถารส / 2561
   การพยาบาล ที่ กุมารเวชฯ(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    มี 9 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
WS100.2
ท364ก 2561 
การพยาบาลโรคเด็ก
    / 2549
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS 200
บ113ก 2549 
การพัฒนาและส่งเสริมความเก่งของลูกรัก
    / 2532
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS 105
ก494 2532 
การฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ
   กิ่งแก้ว ปาจรีย์ / 2542
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WS 368
ก495 2542 
การวางแผนการพยาบาลเด็กสุขภาพดีและเด็กป่วย = Nursing care pla..
   รุจา ภู่ไพบูลย์, บรรณาธิการ / 2556
   การพยาบาล ที่ กุมารเวชฯ(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 15 ไอเทม)
WS100.2
ก513 2556 
การวางแผนการพยาบาลเด็กสุขภาพดีและเด็กป่วย = Nursing care pla..
   รุจา ภู่ไพบูลย์, บรรณาธิการ / 2556
   การพยาบาล ที่ กุมารเวชฯ(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WS100.2
ก513 2558 
การศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
   ผดุง อารยะวิญญู / 2542
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS 18
ผ179ก 2542 
การสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่: บทบาทพยาบาล : Breastfeedin..
   ศศิกานต์ กาละ / 2561
   หนังสือ ที่ กุมารเวชฯ(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WS125
ศ287ค 2561 
การส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างบิดามารดากับทารก
   ฉวี เบาทรวง / 2538
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
WS 113
ฉ174ก 2538 
การอบรมระยะสั้นทางอายุรกรรมเด็กเกิดใหม่
    / 2528
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS 420
พ956ก 2528 
การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
   วราภรณ์ รักวิจัย / 2540
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WS 440
ว321ก 2540 
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์ และ ปิยาภรณ์ ..
   ยุพยง แห่งเชาวนิช / 2548
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS 120
ย394ก 2548 
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ คู่มือเลี้ยงลูกให้สุขภาพดีและมีความสุข..
   เบญจวรรณ อุบัติศฤงค์ / 2545
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WS 125
บ788ก 2545 
การเล่นในเด็กป่วย
   แจ่มจันทร์ กุลวิจิตร / 2552
   หนังสือ ที่ กุมารเวชฯ(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 51 ไอเทม)
WS200
จ844ก 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [23]   [แสดง 20/457 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.