Union Library Management - Version 6.2::l::Union Library Management - Version 6.2
Union Library Management - v6.2
Union Library Management - v6.2
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 458 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง กุมารเวชศาสตร์
ผลการค้นหา เลขเรียก
การซักประวัติและตรวจร่างกายในเด็ก
   นวลจันทร์ ปราบพาล / 2549
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    มี 14 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 15 ไอเทม)
WS 141
น315ก 2549 
การดูแลทารกหลังคลอดทันทีในรายที่มีภาวะขาดออกซิเจน ( กรณีศึกษ..
   ธเนศวร์ ธไนศวรรยางกูร / 2539
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS 420
ธ285ก 2539 
การดูแลทารกแรกเกิด
   พิมลรัตน์ ไทยธรรมยานนท์ / 2545
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WS 420
พ728ก 2545 
การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทางกุมารเวชศาสตร์
   สุชาดา ศรีทิพยวรรณ, บรรณาธิการ / 2558
   หนังสือ ที่ กุมารเวชฯ(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
WS366
ส759ก 2558 
การดูแลระบบการหายใจในทารกแรกเกิด
   เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์ / 2536
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WS 280
ก768ก 2536 
การดูแลเด็กโรคเบาหวาน
   บัญจางค์ สุขเจริญ / 2538
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 12 ไอเทม)
WK 810
บ252ก 2538 
การตรวจคัดกรองและตรวจวินิจฉัยระยะเริ่มแรกของภาวะผิดปกติในเด็..
   พชรพรรณ สุรพลชัย, บรรณาธิการ / 2558
   หนังสือ ที่ กุมารเวชฯ(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WS200
ก451 2558 
การตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานในเด็ก
    / 2543
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS 200
ก451 2543 
การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะและ vesicoureteral refluxในเด็ก
   ประยงค์ เวชวนิชสนอง / 2542
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WS 320
ป361ก 2542 
การทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการลดความวิตกกังวลในผู้ป..
    / 2558
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บทความ 
การบริบาลทารกและเด็กวัยก่อนเรียน
   อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย / 2534
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WS 113
อ332ก 2534 
การบริบาลทารกและเด็กวัยก่อนเรียน
   อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย / 2541
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS 113
อ332ก 2541 
การบริบาลเด็กสมองพิการ
   สร้อยสุดา วิทยากร / 2532
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WS 342
ส346ก 2532 
การบริหารความเสี่ยงในการดูแลสุขภาพเด็ก = Risk managementin c..
    / 2546
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WS 113
จ-ก 2546 
การบาดเจ็บในเด็ก
   ปิยวรรณ เชียงไทรเวช, บรรณาธิการ / 2556
   หนังสือ ที่ กุมารเวชฯ(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 7 ไอเทม)
WS205
ก459 2556 
การบำบัดรักษาทางระบบหายใจในเด็ก : สำหรับแพทย์และพยาบาล
   อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์ / 2549
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WS280
อ416 2549 
การบำบัดรักษาทางระบบหายใจในเด็ก : สำหรับแพทย์และพยาบาล
   อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์ / 2550
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 36 ไอเทม)
WS280
อ416ต 2550 
การปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 1
    / 2540
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
WS 100.2
ก470 2540 ล.1 
การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเด็กในคลินิก
   วรรณวิไล ชุ่มภิรมย์ / 2541
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WS 100.2
ว262ก 2541 
การประชุมวิชาการ กุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 6ประจำปี 2555
   เพ็ญศรี โควสุวรรณ / 2555
   หนังสือ ที่ กุมารเวชฯ(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 11 ไอเทม)
WS100
พ899ก 2555 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [23]   [แสดง 20/458 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.