Union Library Management - v6.2
Union Library Management - v6.2
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ
  ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

  คำค้น:

  วัสดุสารสนเทศแนะนำ

  ทฤษฎี เทคนิคการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพแ..
  เกษแก้ว เสียงเพ..
  การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการ..
  จันทร์ฉาย มณีวง..
  การวินิจฉัยโรคปริทันต์และการวางแผนก..
  ศิโรรัช วัชราน..
  สรีรวิทยา 2 /รัชฎา แก่นสาร์, บรรณาธ..
  รัชฎา แก่นสาร์,..
  คู่มือยา =Handbook of drugs /ปราณี ..
  ปราณี ทู้ไพเราะ..
  ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 58 :Fundamental s..
  ปวัน จันท์แสนโร..
  ศัลยศาสตร์ทั่วไปเล่ม 30 =National s..
  วรุตม์ โล่ห์สิ..
  The latest evidence in cardiac life..
  ฐปนวงศ์ มิตรสู..
  Manual of Dialysis /บรรณาธิการ, บัญ..
  บัญชา สถิระพจน์..
  Pocket Nephrology. /บรรณาธิการ, บัญ..
  บัญชา สถิระพจน..
  การดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบอ..
  สุรีพร ธนศิลป์|..
  จดหมายถึงแม่หมอสมุนไพรใช้แล้วแชร์ /..
  สุภาภรณ์ ปิติพร..
  กัญชา สรรพยาแห่งความหวัง/ส.สุทธิพัน..
  ส.สุทธิพันธ์||พ..
  หน้าจอ-โลกจริง :สมดุลใหม่ของครอบครั..
  คาเมเนตซ์, อันย..
  Common in-house ID consultation /บร..
  จักกพัฒน์ วนิช..
  Case studies, blood smear and spot ..
  ดารินทร์ ซอโสตถ..
  การจัดบริการสาธารณะแบบร่วมผลิต :กรณ..
  ปิยากร หวังมหาพ..
  โภชนาการเด็กทันสมัย 2020/สุภาพรรณ ..
  สุภาพรรณ ตันตร..
  ระเบียบแห่งการระบาด = The rules of ..
  คูชาร์สกี้, อดั..
  บาสเกตบอล รวมกฎ กติกา และพื้นฐานการ..
  Sky Sports Team..
  โรคกระดูกพรุน /หทัยกาญจน์ นิมิตพงษ์
  หทัยกาญจน์ นิมิ..
  จิตวิทยาพัฒนาการ /พรรณทิพย์ ศิริวร..
  พรรณทิพย์ ศิริว..
  ไวยากรณ์อังกฤษเบื้องต้น ฉบับง่ายจนบ..
  รุ่งเพชร ศรีอุ..
  ปวดชา ร้าวลงขา หลัง ไหล่ บำบัดให้หา..
  กุลชา พิชาภพ||โ..
  การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของ..
  จีรนุช สมโชค ไ..
  การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับหัตถการทาง..
  ขวัญฤทัย พันธุ|..
  อาการวิทยา ฉบับพกพา /บรรณาธิการ, ลั..
  ลัลธริมา ภู่พัฒ..
  เวชปฏิบัติครอบครัว.3 :ขั้นตอนการดูแ..
  กนกพร ภิญโญพรพ..
  การพัฒนาเด็กออทิสติกสเปกตรัม แนวทาง..
  กิ่งแก้ว ปาจรี..
  ภาวะฉุกเฉินทางโลหิตวิทยา ฉบับพกพา =..
  ชินดล วานิชพงษ์..
  การวิจัยปรากฏการณ์วิทยา :การประยุกต..
  มณี อาภานันทิกุ..
  มือใหม่สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ /ฐาน..
  ฐานุพงศ์ ศุภเล..
  การเพิ่มสมรรถนะการเคลื่อนไหว :จากหล..
  กนกวรรณ ศรีสุภร..
  อาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย /อ..
  อังคณา ขันตรีจิ..
  ภาวะวิกฤตทางวิสัญญีวิทยา =Anestheti..
  ปรก เหล่าสุวรร..
  Mind map and infographics :update i..
  แพรว โคตรุฉิน||..
  การพยาบาลผู้สูงอายุ :การสร้างเสริมส..
  วณิชา พึ่งชมภู|..
  ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง :การพยาบาลและก..
  กันตพร ยอดไชย||..
  การพยาบาลผู้สูงอายุ : ปัญหาที่พบบ่อ..
  ศิริพันธุ์ สาส..
  ตำราประกอบภาพ :ภาวะวิกฤติทางสูติกรร..
  วิทยา ถิฐาพันธ์..
  Chartbook : หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเ..
  บุญฤทธิ์ ตังคะ..
  สรุปหลักไวยากรณ์อังกฤษ 1 =Chartbook..
  บุญฤทธิ์ ตังคะ..
  เภสัชวิทยาของยารักษาโรคหัวใจและหลอด..
  วริสรา ปาริชาติ..
  Complications of liver cirrhosis : ..
  เกศรินทร์ ถานะ..
  การวิเคราะห์สถิติหลายตัวแปรด้วย SPS..
  ยุทธ ไกยวรรณ์||..
  การสื่อสารสุขภาพเพื่อความรอบรู้ด้าน..
  มลินี สมภพเจริญ..
  101สุดยอดสมุนไพรต้านโรค ใช้เป็นสุขภ..
  พิมลพรรณ อนันต..
  การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะบีบคั้นทาง..
  ยุทธชัย ไชยสิท..
  The dawn of palliative care in Thai..
  ลักษมี ชาญเวชช..
  ภาวะฉุกเฉินในผู้สูงวัย =Geriatric e..
  จิราภรณ์ ศรีอ่..
  ชีวเคมีทางการแพทย์ /ชัยสิทธิ์ สิทธิ..
  ชัยสิทธิ์ สิทธ..
  โรคทางอายุรศาสตร์ที่พบบ่อย เล่ม 2 /..
  หทัยวรรณ รัตนบร..
  โรคทางอายุรศาสตร์ที่พบบ่อย เล่ม 1 /..
  หทัยวรรณ รัตนบร..
  โรคทางอายุรศาสตร์ที่พบบ่อย เล่ม 3 /..
  หทัยวรรณ รัตนบร..
  โรคทางอายุรศาสตร์ที่พบบ่อย เล่ม 4 /..
  หทัยวรรณ รัตนบร..
  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบั..
  ภัควริศ เกื้อก..
  การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติศ..
  กุณฑรี ไตรศรีศ..
  Sex Hormones...Et cetera. /กระเษียร..
  กระเษียร ปัญญา..
  แนวทางการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 =..
  สมลักษณ์ จึงสม..
  การวัดผลการศึกษา /สมนึก ภัททิยธนี
  สมนึก ภัททิยธนี..
  พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ =E..
  อุดมรัตน์ สงวนศ..

  วัสดุฯแนะนำ

  หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด
  กรกฎาคม 2564
  ปฏิทินกิจกรรม

  ตำราหลักการพยาบาล
  1. การพยาบาลจิตเวช
  2. การพยาบาลเด็ก
  3. การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
  4. การพยาบาลสูติศาสตร์
  5. การพยาบาลอนามัยชุมชน
   

  รายชื่อหนังสือทางการพยาบาล

  1.การพยาบาลเด็ก 


  2.การพยาบาลจิตเวช


  3.การพยาบาลสูติศาสตร์


  4.การพยาบาลผู้ใหญ่
  5.การพยาบาลผู้สูงอายุ
  6.การพยาบาลอนามัยชุมชน
  7.พื้นฐานการพยาบาล
  8.วิทยาศาสตร์
  9.หนังสือทั่วไป
   

  10.กฎหมายและบริหาร

   Union Library Management : ULibM
  Copyright 2021. All Rights Reserved.