Union Library Management - v6.2
Union Library Management - v6.2
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ


   

  แนะนำการใช้บริการห้องสมุด

  วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

   
                     ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยู่ที่อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 3212 มีหน้าที่จัดหา รวบรวมวัสดุสารสนเทศประเภทต่างๆ  เช่น หนังสือทางการแพทย์และการพยาบาล รายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ หนังสือทั่วไป วารสาร หนังสือพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ ฯลฯ เพื่อให้บริการแก่อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรีนอกจากนี้ยังให้บริการแก่บุคคลทั่วไปอีกด้วยมุ่งเน้นให้ผู้ใช้สามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้อย่างสะดวกและตรงตามความต้องการโดยได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดผลดีต่อผู้ใช้มากที่สุด

     
                                            บุคลากรห้องสมุด


     บรรณารักษ์      1 คน

        เจ้าหน้าที่ห้องสมุด    1 คน
    เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานห้องสมุด   1 คน 

   
                                     การเปิดให้บริการ 

  วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี      เปิดเวลา      07.30 – 19.00 น.
      วันศุกร์                              เปิดเวลา      07.30 – 17.00 น.        
  วันอาทิตย์                        เปิดเวลา       10.00 - 19.00 น.

            
  หยุดวันเสาร์และวันนักขัตฤกษ์

   

  ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการ
   

            1. อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาล  พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

            2. อาจารย์พิเศษของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

            3. ผู้เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

   

   

   

   

          4. บุคคลอื่นๆ นอกเหนือจาก ข้อ 1-3 สามารถขอใช้บริการได้ โดยแจ้งให้บรรณารักษ์ห้องสมุดทราบก่อน แต่ไม่
         สามารถยืมวัสดุสารเทศออกจากห้องสมุดหากจำเป็นอนุญาตให้ถ่ายเอกสาร

   

   

   

   

   

    

  บริการของห้องสมุด

               1. บริการการอ่าน

   

           2. บริการยืม – คืน วัสดุสารสนเทศ

           3. บริการสืบค้นจากคอมพิวเตอร์

           4. บริการจองวัสดุสารสนเทศ

           5. บริการตอบคำถาม, ช่วยค้นคว้าและให้คำแนะนำ

   

   

   


  วัสดุสารสนเทศในห้องสมุด
   

               1. หนังสือทางการแพทย์และการพยาบาล

   

          2. หนังสือทั่วไป

   

          3. หนังสืออ้างอิง

          4. รายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์

          5. วารสารและนิตยสาร

          6. หนังสือพิมพ์

          7. กฤตภาคและจุลาสาร

          8. โสตทัศนวัสดุ

          9. ฐานข้อมูลการสืบค้นจากหน่วยงานภายนอก

   

             - ฐานข้อมูล ULIB  ใช้สืบค้นข้อมูลทางวิชาการทั้งภายในและภายนอก 

             - ฐานข้อมูล  Thailis ของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ใช้สืบค้นรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์

             - ฐานข้อมูล CINAHL" Plus การสืบค้นหนังสือ วารสารและอื่นๆ 
          

  ระเบียบการยืม
  1. อาจารย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ยืมหนังสือได้ไม่เกิน 30 เล่ม /1 เดือน โสตทัศนวัสดุยืมได้  4  รายการ/5 วัน
  2. นักศึกษา ยืมหนังสือได้ไม่เกิน  10 เล่ม / 7 วัน โสตทัศนวัสดุ ยืมได้ 2 รายการ / 5 วัน

      รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ยืมได้  7  วัน

      วารสารฉบับล่วงเวลา ยืมได้  2 เล่ม  ได้ 5 วัน
  3. กรณีที่ยืมออกฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ให้เขียนบันทึกยืมเป็นกลุ่ม ยืมได้คนละ 5 เล่ม จนถึงฝึกปฏิบัตินอกสถานที่
     เสร็จแล้วจึงมาคืนห้องสมุด

  4. แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวสมาชิกห้องสมุด เมื่อต้องการยืมวัสดุสารสนเทศ ไม่อนุญาตให้ใช้
      บัตรของผู้อื่น

   

  ระเบียบการคืน
   

        1.การคืนวัสดุสารสนเทศช้ากว่ากำหนดต้องเสียค่าปรับรายการละ 3 บาท      / วัน

     2. หากทำวัสดุสารสนเทศชำรุดจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ หรือมีการฉีก
   ขีดเขียน ทำลายวัสดุสารสนเทศของห้องส
  มุดต้องชดใช้ตามที่เห็นสมควร

     3. หากทำวัสดุสารสนเทศหาย ต้องหาวัสดุสารสนเทศนั้นมาทดแทนหรือ
     ชดใช้เป็น 2 เท่าของราคาวัสดุสารสนเทศ 

  4.หากมีการขโมยหนังสือออกจากห้องสมุดต้องเสียต้องชดใช้เป็น 10 เท่า
     ของราคาหนังสือนั้น และตัดคะแนนความประพฤติ

   

   

   มารยาทในการใช้ห้องสมุด
   

  1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย

  2. สัมภาระที่ไม่จำเป็นต่อการค้นคว้าให้เก็บในชั้นวางของที่จัดไว้ให้ นำของมีค่าและกระเป๋าสตางค์ติดตัวไปด้วยเสมอ หากสูญหายห้องสมุดจะไม่รับผิดชอบ

  3. ไม่นำอาหารหรือเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องสมุด

  4. ไม่พูดคุย หรือส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น

  5. ไม่ใช้โทรศัพท์ หรือสื่อสารในห้องสมุด
            
  6. ไม่ฉีก ทำลาย ทำให้เสียหาย ซึ่งวัสดุสารสนเทศหรือทรัพย์สินของห้องสมุด

  7. หนังสือที่อ่านแล้วให้วางไว้ที่รถเก็บหนังสือที่ห้องสมุดจัดเตรียมไว้ ยกเว้น หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร อ่านแล้วให้เก็บไว้ที่เดิม

  8. ไม่นำหนังสือ วารสารหรือวัสดุสารสนเทศทุกชนิดออกจากห้องสมุด โดยมิได้รับอนุญาต หากฝ่าฝืนจะถือว่ามีเจตนาลักทรัพย์ของทางราชการ ซึ่งจะถูกพิจารณาความผิดทางวินัยของสถาบัน

  9.เมื่อลุกจากที่นั่งหรือเลิกอ่านหนังสือกรุณาเลื่อนเก้าอี้ชิดขอบโต๊ะให้เรียบร้อย ระวังไม่ให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้อื่น

  10. ก่อนออกจากห้องสมุดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสิ่งของก่อนออกจากห้องสมุด
          
   
   

   

   

      


  ไปยังหัวข้อบทความ  

   Union Library Management : ULibM
  Copyright 2020. All Rights Reserved.