Union Library Management - v6.2
Union Library Management - v6.2
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ


  แนะนำการใช้บริการห้องสมุด

  วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

                     ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยู่ที่อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 3212 มีหน้าที่จัดหา รวบรวมวัสดุสารสนเทศประเภทต่างๆ เช่น หนังสือทางการแพทย์และการพยาบาล รายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ หนังสือทั่วไป วารสาร หนังสือพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ ฯลฯ เพื่อให้บริการแก่อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรีนอกจากนี้ยังให้บริการแก่บุคคลทั่วไปอีกด้วยมุ่งเน้นให้ผู้ใช้สามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้อย่างสะดวกและตรงตามความต้องการโดยได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดผลดีต่อผู้ใช้มากที่สุด

  บุคลากรห้องสมุด

                      บรรณารักษ์             1 คน
                 เจ้าหน้าที่ห้องสมุด    1 คน

  การเปิดให้บริการ

                จันทร์ – วันพฤหัสบดี เปิดเวลา                07.30 – 19.00 น.
                วันศุกร์                   เปิดเวลา                07.30 – 17.00 น.
                วันอาทิตย์              เปิดเวลา                 12.00
  19.00 น.
                หยุดวันเสาร์และวันนักขัตฤกษ์


  ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการ

            1.อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาล พระจอมเกล้า
              จังหวัดเพชรบุรี
            2.อาจารย์พิเศษของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัด เพชรบุรี
            3.ผู้เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัด เพชรบุรี
            4.บุคคลอื่นๆ นอกเหนือจาก ข้อ 1-3 สามารถขอใช้บริการได้ โดยแจ้งให้ บรรณารักษ์
               ห้องสมุดทราบก่อนแต่ไม่สามารถยืมวัสดุสารเทศออกจากห้องสมุดหากจำเป็นอนุญาต
               ให้ถ่ายเอกสาร


  บริการของห้องสมุด

                1. บริการการอ่าน
                2. บริการยืม – คืน วัสดุสารสนเทศ
                3. บริการสืบค้นจากคอมพิวเตอร์
                4. บริการจองวัสดุสารสนเทศ
                5. บริการตอบคำถาม, ช่วยค้นคว้าและให้คำแนะนำ


  วัสดุสารสนเทศในห้องสมุด

                      1. หนังสือทางการแพทย์และการพยาบาล
                 2. หนังสือทั่วไป
                 3. หนังสืออ้างอิง
                 4. รายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์
                 5. วารสารและนิตยสาร
                 6. หนังสือพิมพ์
                 7. โสตทัศนวัสดุ
                 8. ฐานข้อมูลการสืบค้นจากหน่วยงานภายนอก
                   - ฐานข้อมูล ULIB ใช้สืบค้นข้อมูลทางวิชาการ ทั้งภายในและภายนอก
                    - ฐานข้อมูล Thailis ของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใช้สืบค้น
                      รายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์
                   - ฐานข้อมูล CINAHL Complete การสืบค้น หนังสือ วารสาร  และอื่นๆ


  ระเบียบการยืม

                1. อาจารย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ยืมหนังสือได้ไม่เกิน 30 เล่ม /1 เดือนโสตทัศนวัสดุยืมได้                    4 รายการ /5 วัน
                2. นักศึกษา ยืมหนังสือได้ไม่เกิน 10 เล่ม / 7 วัน,โสตทัศนวัสดุ ยืมได้ 2 รายการ / 5 วัน,                         รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ยืมได้ 7 วัน และ วารสาร ฉบับล่วงเวลา ยืมได้ 2 เล่ม ได้ 5 วัน
                3. กรณีที่ยืมออกฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ให้เขียนบันทึกยืมเป็นกลุ่มยืมได้ คนละ 5 เล่ม จนถึงฝึก                    ปฏิบัตินอกสถานที่เสร็จแล้วจึงมาคืนห้องสมุด
                4. แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวสมาชิกห้องสมุดเมื่อ ต้องการยืมวัสดุ
                   สารสนเทศไม่อนุญาตให้ใช้บัตรของผู้อื่น


  ระเบียบการคืน

                      1. การคืนวัสดุสารสนเทศช้ากว่ากำหนดต้องเสียค่าปรับรายการละ 3 บาท / วัน
                 2. หากทำวัสดุสารสนเทศชำรุดจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ หรือมีการฉีก ขีดเขียน
                     ทำลายวัสดุสารสนเทศของห้องสมุดต้องชดใช้ตามที่เห็นสมควร
                 3. หากทำวัสดุสารสนเทศหาย ต้องหาวัสดุสารสนเทศนั้นมาทดแทนหรือ ชดใช้เป็น 2
                     เท่าของราคาวัสดุสารสนเทศ
                 4. หากมีการขโมยหนังสือออกจากห้องสมุดต้องชดใช้เป็น 10 เท่า ของราคา
                     หนังสือนั้น และตัดคะแนนความประพฤติ

   

                                        มารยาทในการใช้ห้องสมุด

              1.แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
              2. สัมภาระที่ไม่จำเป็นต่อการค้นคว้าให้เก็บไว้ในชั้นวางของที่จัดเตรียมไว้ให้ ควรนำกระเป๋า                                       สตางค์และของมีค่าติดตัวไว้ด้วยเสมอ หากสูญหายห้องสมุดจะไม่รับผิดชอบ
              3. ไม่นำอาหารหรือเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องสมุด
              4. ไม่พูดคุยหรือส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
              5. ไม่ใช้โทรศัพท์สื่อสารในห้องสมุด
              6. ไม่ฉีกทำลาย ทำให้เสียหาย ซึ่งวัสดุสารสนเทศ และทรัพย์สินของห้องสมุด
             7. หนังสือที่อ่านแล้วให้นำไปไว้ในรถเก็บหนังสือที่จัดเตรียมไว้ให้ ยกเว้นหนังสือพิมพ์วารสาร                                     นิตยสารให้นำไปเก็บไว้ที่เดิม
             8. ไม่นำหนังสือวารสารหรือวัสดุสารสนเทศออกจากห้องสมุด ก่อนได้รับอนุญาต หากฝ่าฝืนถือว่า                               มีเจตนาลักทรัพย์ของราชการ ซึ่งจะถูกพิจารณาความผิดทางวินัยของสถาบัน
             9. ก่อนออกจากห้องสมุดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสิ่งของ ก่อนออกจากห้องสมุด

   

   

  ไปยังหัวข้อบทความ  

   Union Library Management : ULibM
  Copyright 2023. All Rights Reserved.