Union Library Management - v6.2
Union Library Management - v6.2
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ


              ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยู่ที่อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 3212 ให้บริการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้อย่างสะดวก และตรงตามความต้องการโดยได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดผลดีต่อผู้ใช้มากที่สุดมีบทบาทหน้าที่ โดยจัดหา รวบรวมวัสดุสารสนเทศประเภทต่างๆ  เช่น หนังสือทางการแพทย์และการพยาบาล รายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ หนังสือทั่วไป วารสาร หนังสือพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ ฯลฯ เพื่อให้บริการแก่อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี  นอกจากนี้ยังให้บริการแก่บุคคลทั่วไปอีกด้วย